Događanja vezana uz projekt

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Snaga zajedništva“ Zaželi - Program zapošljavanja žena

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Ž U P A N I J A
OPĆINA ŠANDROVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/19-03/2
URBROJ: 2123-05-03-19-2
U Šandrovcu, 04.07.2019.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0239, projekt pod nazivom: Snaga zajedništva, nositelj projekta: Općina Šandrovac, partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Općina Nova Rača, Općina Severin, Udruga umirovljenika Općine Šandrovac, Dom za starije i nemoćne osobe Šandrovac te članka 58. stavka 1. podstavka 37. Statuta Općine Šandrovac (“Općinski glasnik Općine Šandrovac”, broj 2/18.), općinski načelnik Općine Šandrovac objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Snaga zajedništva“ Zaželi - Program zapošljavanja žena

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom u Općini Šandrovac
Broj traženih radnica: 1
Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno - do 16 mjeseci, uz probni rad 3 mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: područje Općine Šandrovac
Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske
Naknada za prijevoz: djelomična naknada

1. Opis poslova:
• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
• pomoć pri oblačenju i svlačenju,
• briga o higijeni,
• pomoć u socijalnoj integraciji,
• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava namirnica, lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
• pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
• pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima.

Zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje četiri krajnja korisnika. Po završetku rada s krajnjim korisnicima, dijelu žena uključenih u projektne aktivnosti, projektom će se omogućiti povećanje znanja i vještina kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

2. Kandidat moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos:
1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo,
3. nezaposlena žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje je prijavljena u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

3. Prijavi na javni poziv kandidat je dužni priložiti:
• zamolbu sa osobnim podacima i kontakt telefonom, kratkim životopisom (napomena: podnositeljica je u životopisu dužna naznačiti kojoj ciljnoj skupini iz točke 2.3. pripada te priložiti odgovarajuću potvrdu - npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.)
• presliku osobne iskaznice,
• presliku svjedodžbe završene osnovne ili srednje škole,
• potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa za prijam u radni odnos),
• dokaz o radnom iskustvu (ispis staža iz E–knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
• izjava o pristanku na osposobljavanje*
• upitnik u sklopu prijave na natječaj*
• privola za korištenje osobnih podataka*

* Napomena: izjavu o osposobljavanju, upitnik i privolu je moguće preuzeti osobno u uredu Općine Šandrovac na adresi Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, na web stranici www. sandrovac.hr te u prostoru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, Ispostava Bjelovar.

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, odnosno od 4. srpnja 2019. godine zaključno do 12. srpnja 2019. godine, na adresu: Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, s naznakom „JAVNI POZIV - ZAŽELI“.

Napomena:

Trajanje radnog odnosa – do 16 mjeseci uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Odabrana kandidatkinja obvezna je pohađati i završiti program osposobljavanja.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.

Kandidatkinje će o rezultatima izbora biti obaviještene u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.
Javni poziv je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Općine Šandrovac – www.sandrovac.hr i službenim stranicama projekta Snaga zajedništva – www.snaga-zajednistva-zazeli.eu.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ŠANDROVAC
Josip Dekalić


Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Cijeli dokument možete preuzeti u privitku:

Oglas Šandrovac.doc

ODLUKA o odabiru kandidatkinje

Kontakt osoba za više informacija

Možete nas kontaktirati na slijedeći način:

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Šandrovac.

TOP